7. Mục tiêu của học phần:

7.1 Kiến thức:   Sinh viên cần nắm được kiến thức nghiệp vụ sư phạm về những vấn đề sau:

 • Nhận biếtnhững nguyên tắc cơ bản về cách thiết kế và tiến hành các kỹ thuật dạy tiếng nói chung.
 • Áp dụng những kỹ thuật và thủ thuật giảng dạy các thành tố và các kỹ năng ngôn ngữ.
 • Phân tích những vấn đề cơ bản, thực tế để làm công tác giảng dạy có hiệu quả hơn như vấn đề dạy tiếng Anh ở một lớp đông HS, vấn đề sáng tạo và sử dụng giáo cụ trực quan, quản lý các hoạt động ngoại ngữ, giáo án và các kỹ năng sư phạm khác để sau khi ra trường sinh viên có thể áp dụng vào thực tế giảng dạy.
 • Hình thành mô hình giảng dạy kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ, thiết kế giáo án cho từng loại hình bài dạy.
 • Thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với mục đích của từng nội dung bài dạy theo ch­ương trình, và SGK tiếng Anh 10, 11, 12. Chú trọng chương trình và SGK Tiếng Anh THPT mới.
 • Áp dụng các tiêu chí đánh giá để đánh giá bài dạy cũng như­ cách thức phản hồi cho mỗi bài dạy thông qua các giờ dạy mẫu trên băng hình và các giờ tập giảng.

7.2 Kỹ năng:  Sinh viên có khả năng:

 • Tiếp cận và giải thích các khái niệm lý thuyết liên quan đến cách thiết kế và tiến hành các kỹ thuật dạy tiếng nói chung.
 • Phân tích các kỹ thuật và thủ thuật giảng dạy các thành tố và các kỹ năng ngôn ngữ cũng như kiểm tra đánh giá, viết giáo án, tổ chức lớp học,  trình bày bài giảng và xử lý các tình huống sư phạm trong thời lượng quy định.
 • Kết hợp cặp nhóm để hoàn thành bài tập được giao (thuyết trình, giáo án, tập giảng)
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giảng dạy các thành tố và các kỹ năng ngôn ngữ như kỹ năng khai thác các tài liệu hỗ trợ cho việc dạy và học Tiếng Anh, khai thác các nguồn tài nguyên trên Internet và ứng dụng công nghệ vào dạy và học tiếng Anh.
 • Thiết kế và trình bày bài giảng điện tử.

7.3 Thái độ: Sinh viên cần phải:

 • Chuẩn bị tốt bài học ở nhà, có tinh thần tự học cao, tập trung nghe giảng, tích cực tham gia học nhóm  thảo luận, thuyết trình ở lớp, và chuẩn bị tốt giáo án cho giờ dạy thực hành.
 • Quan tâm đến phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học ngoại ngữ.
 • Quan tâm đến các vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học ngoại ngữ.

 

8. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 1 là học phần chuyên ngành bắt buộc kế tiếp đối với sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh dạy ở học kỳ 6. Nội dung học phần này gồm 3 module có thời lượng 30 giờ tín chỉ được thực hiện trong 15 tuần (2 giờ tín chỉ/ 1 tuần), tập trung vào các vấn đề về sử dụng thiết bị trực quan, dạy ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cách soạn một giáo án, các hoạt động giao tiếp, cách tổ chức lớp học, soạn giáo án, thiết kế hoạt động giảng dạy và thực hành các kỹ thuật đã được trang bị.  Học phần học này được dạy song song với Học phần Phân tích chương trình tiếng Anh.


1. Mô tả môn học

Môn học KỸ THUẬT GIẢNG DẠY NGỮ LIỆU là môn chuyên ngành bắt buộc. Nội dung môn học này gồm 5 chương được thực hiện với thời lượng 3 tín chỉ, tập trung vào các vấn đề lý thuyết và thực hành giảng dạy 3 ngữ liệu ngôn ngữ là Ngữ âm, Từ vựng và Ngữ pháp.

 

2. Mục tiêu khóa học

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có: (1) kiến thức về phương pháp và kỹ thuật giảng dạy các ngữ liệu ngôn ngữ (Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp); (2) khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển các bài dạy ngữ liệu ngôn ngữ; và (3) khả năng sử dụng và thực hiện các phương pháp và kỹ thuật dạy trong các bài dạy ngữ liệu ngôn ngữ.

 

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1 Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, người học sẽ

- Trình bày được các lý thuyết nền tảng về tiếp thu ngữ liệu ngôn ngữ;

- Mô tả được các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy ngữ liệu ngôn ngữ;

- Giải thích được các nguyên tắc giảng dạy ngữ liệu ngôn ngữ;

 

2.2.2 Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, người học sẽ có thể

- Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học để soạn giáo án, soạn chương trình, thiết kế bài giảng, giảng dạy các ngữ liệu ngôn ngữ (Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp), quản lý lớp, tổ chức, điều phối các hoạt động trong các giờ dạy ngữ liệu ngôn ngữ, và đánh giá ngữ liệu ngôn ngữ của người học.

 

2.2.3 Thái độ: Sau khi học xong môn học, người học sẽ

- Coi trọng vị trí, vai trò của ngữ liệu ngôn ngữ trong việc phát triển khả năng ngôn ngữ;

- Xác định đúng đắn giá trị của từng phương pháp và kỹ thuật giảng dạy ngữ liệu ngôn ngữ.