QƯEWRWE

Đọc-Viết 4, K57, nhóm lớp 2 (Học kỳ 2 năm học 2017-2018)

Đây là môn học của cô Tùng: Giành cho Nhóm lớp 1_K57, Đọc viết 4, học kỳ 2 (2017-2018)