Môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH là môn học bắt buộc kế tiếp đối với sinh viên ngành sư phạm cũng như cử nhân tiếng Anh. Môn học gồm 8 nội dung chính với thời lượng 45 giờ tín chỉ được thực hiện trong 15 tuần (3 giờ / 1 tuần), tập trung vào các vấn đề bản chất của một nghiên cứu, cách chọn vấn đề (question/problem) nghiên cứu, những phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, cách thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp số liệu, cách trình bày một nghiên cứu.

1. Mục tiêu của môn học:

·     Kiến thức:  Học phần Lý luận dạy học Tiếng Anh  và Phân tích chương trình được thiết kế với những mục tiêu sau:

o   Học viên hiểu khái quát về lịch sử phương pháp giảng dạy ngôn ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng  

o   Học viên được trang bị kiến thức về bản chất và tính đặc thù của từng phương pháp. Trong đó nhấn mạnh năm phương pháp cơ bản:  Phương pháp Ngữ pháp –dịch (Grammar Translation Method), Phương pháp Trực tiếp (The Direct Method), Phương pháp Nghe-nói (The Audio-lingual Method), Phương pháp phàn hồi bằng cử chỉ hành động (Total Physical Responses) và Phương pháp giao tiếp (Communicative Language Teaching) và các phương pháp giảng dạy mới như Content-based, task-based, project-based approaches.

o   Học viên được trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản về các nguyên lý dạy và học tiếng Anh, và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên khi học các học phần về phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiếp theo.

o   Giúp học viên phân tích và lựa chọn các phương pháp dạy học, các kỹ thuật giảng dạy và phương pháp kiểm tra phù hợp để đáp ứng nhu cầu giảng dạy thực tế.

o   Tìm hiểu các đường hướng và phương pháp xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.

o   Phân tích chương trình và nội dung sách giao khoa tiếng Anh bậc THPT

o   Nắm vững bố cục và nội dung của sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12 cũng như­ mục đích của từng loại hình bài dạy kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ.

·     Kỹ năng: Sinh viên cần nắm được:

o   kỹ năng tiếp cận và giải thích các khái niệm lý thuyết liên quan đến việc học ngoại ngữ và các phương pháp đường hướng dạy ngoại ngữ

o   kỹ năng phân tích các phương pháp và đường hướng dạy ngoại ngữ.

o   kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình.

o   kỹ năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc học ngoại ngữ và các phương pháp đường hướng dạy ngoại ngữ.

o   kỹ năng tiếp cận các phương pháp xây dựng chương trình dạy tiếng Anh

o   kỹ năng phân tích nội dung chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh 10, 11, 12

 

·     Thái độ: Sinh viên cần:

o   chuẩn bị tốt bài học ở nhà, có tinh thần tự học cao, tập trung nghe giảng, tích cực tham gia học nhóm  thảo luận, và thuyết trình ở lớp.

o   quan tâm đến việc học ngoại ngữ và các phương pháp đường hướng dạy ngoại ngữ trên thế giới và ở Việt nam.

o   quan  tâm đến các vấn đề liên quan đến việc học ngoại ngữ và các phương pháp đường hướng dạy ngoại ngữ.

o   quan tâm và hiểu nội dung chương trình và SGK tiếng Anh 10, 11, 12

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Học phần Lý luận dạy học tiếng AnhPhân tích chương trình bao gồm 13 bài học, 1 bài thi giữa kỳ, 1 bài tập nhóm và trình bày về LLDH, 1 bài tập nhóm và trình bày về PTCT, 1 bài ôn tập thi kết thúc học phần, được thực hiện trong 15 tuần. Các chủ điểm chính được khai thác trong học phần bao gồm:

-   Giới thiệu khái quát về lịch sử phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng và tìm hiểu về các nguyên lý dạy và học tiếng Anh

-   Giới thiệu về 5 phương pháp giảng dạy tiếng Anh cơ bản và thông dụng như Phương pháp Ngữ pháp-dịch (Grammar Translation Method), Phương pháp Trực tiếp (The Direct Method), Phương pháp Nghe-nói (The Audio-lingual Method), Phương pháp phản hồi bằng cử chỉ hành động (Total Physical Responses), Phương pháp giao tiếp (Communicative Language Teaching) và các đường hướng và kỹ thuật giảng dạy mới như Content-based, Task-based, Project-based approaches, Learning Strategy Training, Cooperative Learning, and Multiple Intelligences.

-   Giới thiệu các phương pháp giảng dạy Tiếng Anh mới theo hướng đổi mới chương trình được thực hiện theo Đề án Ngoại ngữ 2020.

-   Tìm hiểu về Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông theo Thông tư 792/ BGDĐT -NGCBQLGD

-   Giới thiệu và phân tích các đường hướng xây dựng chương trình tiếng Anh và nội dung SGK Tiếng Anh 10, 11, 12 (Chú trọng đến Chương trình và nội dung SGK mới)

Bên cạnh việc tiếp thu bài giảng trên lớp, học viên còn phải nghiên cứu các tài liệu tham khảo để hoàn thành bài tập nhóm và trình bày hiểu biết của mình về một trong những phương pháp đã học. Giảng viên hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thảo luận liên quan đến nội dung của bài trình bày.


1. Mục tiêu của môn học:

·     Kiến thức:  Sinh viên cần nắm được kiến thức lý thuyết về:

o   những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.

o   các phương pháp nghiên cứu khoa học.

o   cách viết các bài nghiên cứu khoa học, tiểu luận.

o   văn phong khoa học APA

·     Kỹ năng: Sinh viên cần nắm được:

o   kỹ năng nghiên cứu khoa học.

o   kỹ năng thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu.

o   Kỹ năng làm bài tập lớn, bài nghiên cưu khoa học và khoá luận.

·     Thái độ: Sinh viên cần:

o   chuẩn bị tốt bài học ở nhà, có tinh thần tự học cao, tập trung nghe giảng, tích cực tham gia học nhóm  thảo luận, và thuyết trình ở lớp.

o   quan tâm đến vấn đề nghiên cứu khoa học và tiến hành nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc.

 2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH là môn học bắt buộc kế tiếp đối với sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh. Nội dung môn học này gồm 8 chương có thời lượng 45 giờ tín chỉ được thực hiện trong 15 tuần (2 giờ / 1 tuần), tập trung vào các vấn đề về nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học, cách viết các bài nghiên cứu khoa học, tiểu luận và khoa luận, và văn phong khoa học APA


1. Mô tả môn học

Môn học GIẢNG DẠY CÁC KỸ NĂNG NGÔN NGỮ là môn chuyên ngành bắt buộc. Nội dung môn học này gồm 5 chương được thực hiện với thời lượng 3 tín chỉ, tập trung vào các vấn đề lý thuyết và thực hành giảng dạy 4 kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết tiếng Anh. 

 

2. Mục tiêu khóa học

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có: (1) kiến thức về phương pháp và kỹ thuật giảng dạy các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; (2) khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển các bài dạy kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; và (3) khả năng sử dụng và thực hiện các phương pháp và kỹ thuật dạy trong các bài dạy kỹ năng tiếng Anh.

 

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1 Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, người học sẽ

- Trình bày được các lý thuyết nền tảng về tiếp thu và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ;

- Mô tả được các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết;

- Giải thích được các nguyên tắc giảng dạy kỹ năng tiếng Anh;

 

2.2.2 Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, người học sẽ có thể

- Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học để soạn giáo án, soạn chương trình, thiết kế bài giảng, giảng dạy các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh, quản lý lớp, tổ chức, điều phối các hoạt động trong các giờ dạy kỹ năng, và đánh giá kỹ năng tiếng của người học.

 

2.2.3 Thái độ: Sau khi học xong môn học, người học sẽ

- Coi trọng vị trí, vai trò của kỹ năng tiếng Anh trong việc phát triển cá nhân;

- Xác định đúng đắn giá trị của từng phương pháp và kỹ thuật giảng dạy kỹ năng tiếng Anh.