Mô tả học phần

Tiếng Pháp 1 là học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Qua học phần này, sinh viên lĩnh hội các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, văn hóa-xã hội, rèn luyện cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp trong các tình huống thường nhật, thực hiện tương tác nhóm, hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng tiếng Pháp. Kết thúc học phần, sinh viên phải đạt trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đây là học phần bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Vinh. Chương trình gồm có 5 bài (từ bài 1 đến bài 5) giáo trình Target PET của tác giả Sue Ireland & Joanna Kosta. Học phần được phân bổ trong 45 giờ tín chỉ (tương đương với 3 tín chỉ). Qua học phần này người học được cung cấp một số kiến thức tiếng Anh cơ bản tổng quát, giúp họ rèn luyện các kĩ năng thực hành tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc học phần sinh viên sẽ có nền tảng kiến thức để  tiếp tục học phần Ngoại ngữ II (Tiếng Anh II)

Tiếng Anh 1 là học phần ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần này được dạy – học theo định hướng chuẩn đầu ra bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu). Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, kiến thức văn hóa xã hội cơ bản của các quốc gia nói tiếng Anh để thực hành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ;  hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh 2 là học phần ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các khoa không chuyên ngữ. Học phần này được dạy – học theo định hướng chuẩn đầu ra bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương B1 Khung tham chiếu châu Âu). Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, kiến thức văn hóa xã hội cơ bản của các quốc gia nói tiếng Anh, giúp sinh viên thực hành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3;  phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ bậc 3;  hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Tiếng Pháp 1 là học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo Cử nhân và Sư phạm tiếng Anh. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Pháp để họ có thể giao tiếp được với người nói tiếng Pháp trong những tình huống giao tiếp thường ngày. Học phần tập trung cả bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Kết thúc học phần, sinh viên phải đạt trình độ A2 (bậc 2 khung năng lực Châu Âu).


Học phần chuyên ngành công tác xã hội là môn chuyên ngành hẹp, được giảng dạy ở phân kì 6 – cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành công tác xã hội của khoa Lịch sử. Môn học này được thiết kế trên cở sở người học đã hoàn thành các học phần công tác xã hội khác bằng tiếng Việt. Ở học phần này, người học được cung cấp các từ vựng, các cấu truc ngữ pháp thông dụng, củng cố lại kiến thức chuyên ngành thông qua các bài đọc hiểu về lịch sử phát triển ngành công tác xã hội, ngành công tác xã hội ở Việt Nam, vai trò của ngành công tác xã hội và các loại ngành công tác xã hội bằng tiếng Anh.